หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 623 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563)

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 623 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563)
วันที่ 18 ม.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 673 ครั้ง

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 623 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง