การตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและรายการขอเบิกในระบบ GFMIS เพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน

การตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและรายการขอเบิกในระบบ GFMIS เพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน
วันที่ 17 มิ.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 132 ครั้ง

การตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและรายการขอเบิกในระบบ GFMIS เพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0412.4/ว290 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง