ชวนคิด ชวนคุย ครั้งที่ 1 เเผนเเม่บทเฉพาะกิจ

ชวนคิด ชวนคุย ครั้งที่ 1 เเผนเเม่บทเฉพาะกิจ
วันที่ 30 ธ.ค. 2563 | ผู้เข้าชม 619 ครั้ง

          แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด – 19 พ.ศ. 2564 -2565 ประกาศใช้ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 มีเป้าหมายส าคัญ คือ คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานท า กลุ่มเปราะบาง ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศ ฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ โดยได้ระบุประเด็น การพัฒนา 4 ประเด็นที่ควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษในระยะ 2 ปี(พ.ศ. 2564 -2565) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ในการฟื้นฟูและขับเคลื่อนประเทศ โดยใช้แนวคิด “ล้มแล้วลุกไว” (Resilience) มาเป็นหลักในการพัฒนา ได้แก่ การพร้อมรับ (Cope) การปรับตัว (Adapt) การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้

  1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปยัง ระดับท้องถิ่น
  2. การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันภายใต้ เศรษฐกิจโลกแบบใหม่
  3. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา ประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงาน และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก ภาวะวิกฤตและจัดสวัสดิการทางสังคมให้เหมาะสม
  4. การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors) ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพของประเทศ