ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่องเผยแพร่แผนโครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อร

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่องเผยแพร่แผนโครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อร
วันที่ 5 ก.พ. 2564 | ผู้เข้าชม 537 ครั้ง

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่องเผยแพร่แผนโครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง