ประกวดราคาซื้อวุสดุประกอบอาหารสำหรับผู้รับบริการของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ธ.ค. 66 - 31 พ.ค. 67) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ประกวดราคาซื้อวุสดุประกอบอาหารสำหรับผู้รับบริการของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ธ.ค. 66 - 31 พ.ค. 67) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
วันที่ 9 พ.ย. 2566 | ผู้เข้าชม 112 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)