ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
วันที่ 25 ส.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 943 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ

จำนวน ๒ อัตรา

……………………………………

วุฒิการศึกษา           ระดับปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา และวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติ               . อายุ ๒๒ ปีขึ้นไป (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

                                     ๒. สื่อสารชัดเจนและสามารถประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                                     ๓. เรียนรู้ได้ไวและมีความรับผิดชอบสามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนดได้

                                    ๔. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ สรุปข้อมูล และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารได้

                                   ๕. สามารถพิมพ์และร่างหนังสือได้ เช่น พิมพ์หนังสือราชการ รายงานการประชุม เป็นต้น และใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

                                ๖. สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมชนและปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

                                ๗. มีวุฒิภาวะ ไม่ทิ้งงาน และมีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน

รายละเอียดงาน       ๑. ติดตาม รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสังคม

                                                          ๒. ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสังคม

                                       ๓. จัดทำหนังสือราชการ รายงานการประชุม และเอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสังคม ในรูปแบบ Microsoft Word, Excel, PowerPoint,Info graphic

                                      ๔. ศึกษา รวบรวมข้อมูล แสวงหาข้อเท็จจริงและจัดทำข้อมูล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสังคม

สถานที่ทำงาน :          กรมกิจการผู้สูงอายุ กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อาคารใหม่) ชั้น ๖

เงินค่าจ้างเหมาบริการ :   ๑๕,๐๐๐  บาท

ระยะเวลาการจ้าง :      ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

วิธีรับสมัคร :                  จัดส่งใบสมัครพร้อมประวัติส่วนตัว และเอกสารหลักฐาน มายัง Email : [email protected]

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ผ่านทาง Email ที่ท่านใช้ในการส่งใบสมัคร และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการจัดจ้างอีกครั้ง

 

เอกสารการรับสมัคร :     ๑. ใบรับสมัครงาน                                                                       จำนวน  ๑  ฉบับ

                                              ๒. ประวัติส่วนตัวโดยย่อ                                                              จำนวน  ๑  ฉบับ   

                                              ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                               จำนวน  ๑  ฉบับ

                                              ๔. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                  จำนวน  ๑  ฉบับ

                                             ๕. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)                                      จำนวน  ๑  ฉบับ

                                             ๖. สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิ                                จำนวน  ๑  ฉบับ

                                            ๗. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ขนาด ๑.๕ นิ้ว      จำนวน  ๑ ฉบับ

ติดต่อสอบถาม :          กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสังคม โทร. ๐๒ ๖๔๒ ๔๓๕๔ หรือ ๐๒ ๖๔๒ ๔๓๕๖ ต่อ ๑๐๗

                                                      หรือ นางสาวอักษรสวรรค์ เทพจอมใจ ผู้ประสานงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง