ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ  ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
วันที่ 20 พ.ย. 2566 | ผู้เข้าชม 694 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ พร้อมระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.อาคารกระทรวงกาารพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ห้องประชาบดี ชั้น 19 โซน A