โครงการขยายผลการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ

โครงการขยายผลการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ
วันที่ 17 ม.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 489 ครั้ง

ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงอายุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และจะเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2564 จากนั้นในปี พ.ศ. 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด โดยมีประชากรสูงอายุมากถึงร้อยละ 28 เพื่อรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต และเผชิญความท้าทายในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ได้ร่วมกันขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมสูงอายุ โดยการขยายผลเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ จากนักวิจัย สวทช. และเครือข่ายนักประดิษฐ์ไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลและให้บริการผู้สูงอายุ สร้างโอกาสการเข้าถึงนวัตกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ