การขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์