แนวทางการป้องกันการก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์