คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Corruption Risk Assessment)

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์