คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA Manual 2023)

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีมติเห็นชอบคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA Manual 2023) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยได้มีการปรับปรุงข้อคำถามและรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ให้เกิดความสมบูรณ์สูงสุด เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำคู่มือฉบับนี้ไปใช้ประกอบการประเมิน ITA ให้เป็นไปตามขั้นตอนการประเมินที่กำหนด รวมถึงนำไปใช้ประกอบการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป