การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : คู่มือบริหารความเสี่ยงกองทุนผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2566

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์