ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 ศูนย์

           
นางสาวกนกวรรณ  เหลืองมงคลเลิศ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุบ้านบางแค
E-mail :  [email protected]
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-4131141

 
นางวรรณภา  บุบผะศิริ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
E-mail :  [email protected]
 เบอร์โทรศัพท์ : 038-241121
นางสาวอภิรชญา  ชัยติกุล
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)
E-mail :  [email protected]
 เบอร์โทรศัพท์ : 053-278573
       
       
                        
นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา
E-mail :  kobk[email protected]
 เบอร์โทรศัพท์ : 073-274487
 
นายประหยัด  ต๊ะสุยะ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
E-mail : [email protected]
 เบอร์โทรศัพท์ : 093-3967337
นางสาวผึ้งพันธ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุภูเก็ต
E-mail :  [email protected]
 เบอร์โทรศัพท์ : 076-529699 -700
       
       
4444  
นางสาวบุญน้อม งามเชื้อ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุขอนแก่น
E-mail :  [email protected]
 เบอร์โทรศัพท์ : 089-5691327 043-393457
 

-- อยู่ระหว่างการสรรหา --

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
E-mail : 
 เบอร์โทรศัพท์ : 044-182560-1
นางสาวอรอุมา อินทฉาย
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
E-mail :  [email protected]
 เบอร์โทรศัพท์ : 042-0500556 063-9635936
       
       
            
นางสาวพีรญา นพรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
E-mail :  [email protected]
 เบอร์โทรศัพท์ : 054-825576 081-8781267
 
นางสุกุณฑี อนุราข

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา
E-mail :  [email protected]
 เบอร์โทรศัพท์ : 074-801930 089-5994479

นายธนกฤต วรินทรเวช
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
E-mail :  [email protected]
 เบอร์โทรศัพท์ :02-5771958

 

   อำนาจหน้าที่

          1. พัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
          2. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลผู้สูงอายุ
          3. พัฒนาศักยภาพและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการจัดระบบการดูแลและคุ้มครองทางสังคม การจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ
          4. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถ เข้าถึงสิทธิและบริการสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด
          5. สงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามมาตรฐานที่กำหนด
          6. เป็นศูนย์กลางในการประสานการจัดบริการสวัสดิการสังคมและสิทธิของผู้สูงอายุ ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
          7. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกำ กับดูแลการดำ เนินงานของศูนย์พัฒนา การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
          8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย