ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 ศูนย์

 
นางสาวกนกวรรณ  เหลืองมงคลเลิศ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
E-mail :  [email protected]
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-4131141

 
นางวรรณภา  บุบผะศิริ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
E-mail :  [email protected]
 เบอร์โทรศัพท์ : 038-241121
นางสาวอภิรชญา  ชัยติกุล
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)
E-mail :  [email protected]
 เบอร์โทรศัพท์ : 053-278573
       
       
 
นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา
E-mail :  [email protected]
 เบอร์โทรศัพท์ : 073-274487
 
นางกันตา  ดีเติม
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
E-mail :  [email protected]
 เบอร์โทรศัพท์ : 094-2641888 035-743077
นางสาวผึ้งพันธ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต
E-mail :  [email protected]
 เบอร์โทรศัพท์ : 076-529699 -700
       
       
4444  
นางสาวบุญน้อม งามเชื้อ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น
E-mail :  [email protected]
 เบอร์โทรศัพท์ : 089-5691327 043-393457
 
นายประหยัด  ต๊ะสุยะ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
E-mail :  [email protected]
 เบอร์โทรศัพท์ : 044-182560-1 093-3967337
นางสาวอรอุมา อินทฉาย
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัด
นครพนม
E-mail :  [email protected]
 เบอร์โทรศัพท์ : 042-0500556 063-9635936
       
       
 
นางสาวพีรญา นพรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
E-mail :  [email protected]
 เบอร์โทรศัพท์ : 054-825576 081-8781267
 
นางสุกุณฑี อนุราข
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา
E-mail :  [email protected]
 เบอร์โทรศัพท์ : 074-801930 089-5994479
นายธนกฤต วรินทรเวช
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
E-mail :  [email protected]
 เบอร์โทรศัพท์ :02-5771958

 

   อำนาจหน้าที่

          1. พัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
          2. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลผู้สูงอายุ
          3. พัฒนาศักยภาพและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการจัดระบบการดูแลและคุ้มครองทางสังคม การจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ
          4. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถ เข้าถึงสิทธิและบริการสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด
          5. สงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามมาตรฐานที่กำหนด
          6. เป็นศูนย์กลางในการประสานการจัดบริการสวัสดิการสังคมและสิทธิของผู้สูงอายุ ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
          7. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกำ กับดูแลการดำ เนินงานของศูนย์พัฒนา การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
          8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย