รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน 2565

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ที่ได้รับรายงานการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง