ประชุมคณะทำงานพัฒนานโยบายการบูรณาการการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย ฯ

ประชุมคณะทำงานพัฒนานโยบายการบูรณาการการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย ฯ
วันที่ 12 ต.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 1,084 ครั้ง

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ(อาคารใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนานโยบายการบูรณาการการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยในพื้นที่ระดับตำบลตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมในคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุ และสังคมสูงวัย ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะทำงานนโยบายการบูรณาการการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยในพื้นที่ระดับตำบลตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ผ่านระบบ Zoom video conference ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านผู้สูงอายุและสังคมสูงวัยในพื้นที่ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 
 ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19 โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาอย่างเคร่งครัด

คลังภาพ