การประชุมติดตามการขับเคลื่อน อสม. สู่การเป็น อพม. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ฯ

การประชุมติดตามการขับเคลื่อน อสม. สู่การเป็น อพม. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ฯ
วันที่ 12 ต.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 112 ครั้ง

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ(อาคารใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อน อสม. สู่การเป็น อพม. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จังหวัดนำร่อง 12 จังหวัด พร้อมทั้งซักซ้อมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนภารกิจ อพม. โดยเครือข่าย อสม. โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการอาสาสมัครและเครือข่าย กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19 โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาอย่างเคร่งครัด

คลังภาพ