การประชุมคณะกรรมการการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 11/2564

การประชุมคณะกรรมการการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 11/2564
วันที่ 24 พ.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 443 ครั้ง

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ (อาคารใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 11/2564 เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ขอรับเงินอุดหนุนโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก (ไตรมาส 1-2) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวนทั้งสิ้น 66 ราย โดยแบ่งออกเป็น 1) กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ (ส่วนกลาง) จำนวน 50 ราย 2) กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย 3) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค จำนวน 15 ราย โดยมี นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉาพะด้านผู้สูงอายุ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ Zoom video conference

คลังภาพ