มประชุมเวทีวิพากษ์การวิจัยในประเด็น “การแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคมในฐานข้อมูลแผนที่ทางสังคม (Social Map)

มประชุมเวทีวิพากษ์การวิจัยในประเด็น “การแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคมในฐานข้อมูลแผนที่ทางสังคม (Social Map)
วันที่ 25 พ.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 93 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. ห้องทำงานชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ(อาคารใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้ นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมเวทีวิพากษ์การวิจัยในประเด็น “การแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคมในฐานข้อมูลแผนที่ทางสังคม (Social Map) ผ่านระบบ Zoom Video conference

คลังภาพ