ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ ประจำปี 2565 และทบทวนผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัดผลสำเร็จ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ ประจำปี 2565 และทบทวนผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัดผลสำเร็จ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” 
วันที่ 25 พ.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 201 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประชาบดีชั้น 19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วย นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีฯ นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (ผ่านระบบ Zoom Meeting) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ ประจำปี 2565 และทบทวนผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัดผลสำเร็จ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” 

      สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจให้แก่หัวหน้าหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่  ได้รับทราบถึงนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจ รวมถึงโครงการที่สำคัญประจำปี 2565 ของกระทรวง พม. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค  โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร พม. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร  หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง พม. โดยได้มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom Meeting ไปยังหน่วยงาน พม. ทั่วประเทศ