การประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 12 ม.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 217 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น ณ ห้องโป๊ยเซียน 707 ทรัพย์เจริญสุข นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อพิจารณาการจัดทำข้อมูลการพัฒนาองค์กร/การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ซึ่งในวันนี้เป็นการร่วมพิจารณารายหมวด คือ หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร เพื่อยกระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ พร้อมเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา มีแรงกระตุ้นให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง เพิ่มความรู้และทักษะดิจิทัล และมีการพัฒนาบุคลากร และผู้นำให้มีความรู้ เป็นนักคิด มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความคิดเชิงวิกฤตที่พร้อมรับกับปัญหาที่มีความซับซ้อน ผ่านระบบ Zoom video conference

คลังภาพ