การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
วันที่ 13 ม.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 219 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 706 ทรัพย์เจริญสุข ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ (อาคารใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสุพล บริสุทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็น ในมิติสภาพแวดล้อม สุขภาพและสังคม โดยมี คณะอนุกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ Zoom video conference

คลังภาพ