"สานพลังเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อหนุนเสริมการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ"

วันที่ 13 ม.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 274 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

"สานพลังเครือข่ายทางวิชาการ

เพื่อหนุนเสริมการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ"

(13 ม.ค. 65 ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 705 มงกุฎทอง เวลา 10.00 น.)

เครือข่ายงานวิจัยนานาชาติเพื่อสังคมผู้สูงอายุ (IRAH) โดย ดร.เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์ และคณะร่วมหารือกับผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ นำโดยนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วยรองอธิบดี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกองที่เกี่ยวข้อง

เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับวางแผนการบูรณาการ

การทำงานร่วมกันในการสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อขับเคลื่อนงาน

ด้านผู้สูงอายุให้ตอบโจทย์ และตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สภาพแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยี

และนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นกลไกการสร้างความร่วมมือและการขับเคลื่อน

ในระดับพื้นที่ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ (อพมส.) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) และ โรงเรียนผู้สูงอายุ ในพื้นที่ทั่วประเทศ ในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั่วประเทศ

คลังภาพ