พม. โดยกรม ผส.  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2565

พม. โดยกรม ผส.  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2565
วันที่ 12 พ.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 50 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดยกรม ผส.  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2565

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องทำงานอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2565 โดยมี ดร. วีรสิทธิ์ สิทธิไตร์ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธาน เพื่อรับทราบสถานการณ์ความสำเร็จ แนวทางการยกระดับความสำเร็จ และการบูรณาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกิจกรรมปฏิรูป  Big Rock ที่ 1 การจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ พร้อมพิจารณาให้ความเห็น ข้อแนะนำ หรือข้อเสนอแนะ ผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco WebEx Meeting

คลังภาพ