พม. โดย กรม ผส. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุให้สัมภาษณ์ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยในสังคมเมือง อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน”

พม. โดย กรม ผส. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุให้สัมภาษณ์ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยในสังคมเมือง อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน”
วันที่ 12 พ.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 57 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุให้สัมภาษณ์ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยในสังคมเมือง อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน”

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 705 ทรัพย์เจริญสุข ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้เกียรติ นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 (อีสานตอนบน) ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง : Security Management and Leadership for Executives Program (สวปอ.มส.SML) พร้อมคณะ เข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยในสังคมเมืองอย่างมี คุณค่าและยั่งยืน The Preparation for Entering the Aging Society of the Sustainable Urbanization ในประเด็น : 1. นโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการภาครัฐที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยในสังคมเมืองอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน 2. การจัดสวัสดิการสังคมในคุณภาพชีวิต สวัสดิการและสิทธิของผู้สูงวัยในสังคมเมือง 3. แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยในสังคมเมืองอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำบทความวิชาการ โดยมี ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการสัมภาษณ์ดังกล่าว

คลังภาพ