พม. โดย กรม ผส. ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมรับฟังเสียงของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ฯ (Voice of Victims)

พม. โดย กรม ผส. ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมรับฟังเสียงของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ฯ (Voice of Victims)
วันที่ 20 มิ.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 61 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมรับฟังเสียงของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ฯ (Voice of Victims)

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในกิจกรรม “รับฟังเสียงจากผู้เสียหาย (Voice of Victims)” เพื่อช่วยย้ำถึงเจตนารมณ์ของกระทรวง พม. สำหรับการให้ความคุ้มครองผู้เสียหายภายใต้การรับฟังความเห็นของผู้เสียหายและยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง เป็นการพัฒนากระบวนการคุ้มครองของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และประกาศนโยบายการคุ้มครองผู้เสียหายของกระทรวง พม. โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) จังหวัดนนทบุรี