พม. โดย กรม ผส. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมการประชุมหารือเชิงนโยบายของประเทศไทยว่าด้วยเรื่องการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ และการสร้างภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต

พม. โดย กรม ผส. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมการประชุมหารือเชิงนโยบายของประเทศไทยว่าด้วยเรื่องการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ และการสร้างภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต
วันที่ 23 มิ.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 41 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมการประชุมหารือเชิงนโยบายของประเทศไทยว่าด้วยเรื่องการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ และการสร้างภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมหารือเชิงนโยบายของประเทศไทยว่าด้วยเรื่องการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ และการสร้างภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต ภายในการประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ ให้ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสุขภาพ เภสัชศาสตร์ แวดวงวิชาการ และกลุ่มผู้แทนผู้สูงวัย ได้แบ่งปันมุมมองด้านคุณค่าในการสร้างภูมิต้านทานตลอดชีวิตเพื่อช่วยให้ผู้สูงวัยห่างไกลโรครวมถึงเป็นผู้นำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประชากรในอนาคตมีอายุมากขึ้นและยังมีสุขภาพดีด้วยการสร้างความตระหนักรู้และเพิ่มการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อให้สังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีสุขภาวะด้วยการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยมีนางพัชรี อารยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเปิดการประชุม “ประเทศไทย:ในอนาคตผู้สูงอายุกับการเพิ่มขึ้นของโรคติด เชื้อโรคเรื้อรัง และความสำคัญของการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ” ภายในการประชุมได้มีการอภิปราย ข้อเสนอแนะ 3 ประเด็น และข้อตกลงในเรื่องเป้าหมาย ปัจจัยสู่ความสำเร็จ การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ