พม. โดยกรม ผส. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

พม. โดยกรม ผส. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
วันที่ 23 มิ.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 50 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดยกรม ผส. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ ตำบลหมู่สี อำเภอปากช่อง นครราชสีมา นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) พร้อมด้วยนางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกอง/กลุ่มขึ้นตรงผู้บริหาร ผู้อำนวยการศพส. 12 แห่ง และข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และพุ่งเป้าให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดี มีหลักประกัน เป็นพลังของสังคม จึงต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ขึ้น สำหรับเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสังคมสูงวัยในอนาคตต่อไป