พม. โดย กรม ผส. ร่วมจัด กิจกรรม Social Care อาสาพัฒนาอาชีพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว และเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน เขตบางกอกใหญ่

พม. โดย กรม ผส. ร่วมจัด กิจกรรม Social Care อาสาพัฒนาอาชีพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว และเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน เขตบางกอกใหญ่
วันที่ 3 ส.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 91 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ร่วมจัด กิจกรรม Social Care อาสาพัฒนาอาชีพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว และเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน เขตบางกอกใหญ่

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Social Care อาสาพัฒนาอาชีพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีฯ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวง พม. พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัว รวมทั้งเพื่อเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน เขตบางกอกใหญ่ เป็นศูนย์บริการประชาชนด้านสังคมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ในพื้นที่ระดับชุมชนรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและบริการสังคมสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ณ บริเวณลานกีฬากรุงเทพมหานคร ชุมชนวัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร