พม. โดย กรม ผส. เปิดงานและสนับสนุน มหกรรมวันผู้สูงอายุสากล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 และเชิญชวนส่งความห่วงใยต่อผู้สูงอายุ

พม. โดย กรม ผส. เปิดงานและสนับสนุน มหกรรมวันผู้สูงอายุสากล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 และเชิญชวนส่งความห่วงใยต่อผู้สูงอายุ
วันที่ 1 ต.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 134 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. เปิดงานและสนับสนุน มหกรรมวันผู้สูงอายุสากล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 และเชิญชวนส่งความห่วงใยต่อผู้สูงอายุ 
 
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 25 ชั้น ชั้น 24 การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและสนับสนุน มหกรรมวันผู้สูงอายุสากล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 โดยวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็น“วันผู้สูงอายุสากล” (International Day of Older Persons) โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) กำหนดขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันที่ 1 ตุลาคม 2534 ได้ให้ความหมายคำว่า “ผู้สูงอายุ” คือ บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปทั้งชายและหญิง ซึ่งกำหนดให้มี “วันผู้สูงอายุสากล” เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุที่ได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้กับสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2565 UN ได้ประกาศแนวคิดหลักวันผู้สูงอายุสากลประจำปี 2565 คือ “พลังและการมีส่วนร่วมของสตรีสูงอายุ (The Resilience and Contributions of Older Women)” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงพลังของสตรีสูงอายุที่ประสบกับความไม่เท่าเทียมทางสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจมาทั้งชีวิต เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดเก็บข้อมูลโดยจำแนกอายุและเพศ และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิก UN หน่วยงานภายใต้ UN UNWOMAN และภาคประชาสังคม กำหนดนโยบายโดยมีสตรีสูงอายุเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้มั่นใจว่าเกิดความเท่าเทียมทางเพศ โดยภายในงานกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ต่าง ๆ ด้านผู้สูงอายุ อาทิ การเตรียมความพร้อมของประชากรก่อนเข้าวัยสูงอายุ สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ เป็นต้น และมอบใบประกาศให้กับผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

คลังภาพ