พม. โดย กรม ผส. ร่วมขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ครั้งที่ 1/2565

พม. โดย กรม ผส. ร่วมขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 22 พ.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 30 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ร่วมขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 604 ชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ครั้งที่ 1/2565 เพื่อให้มีแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี นายธวัชชัย เทิดเผ่า กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว