พม. โดย กรม ผส. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 11/2565

พม. โดย กรม ผส. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 11/2565
วันที่ 24 พ.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 464 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 11/2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องทำงานรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวชวนชม จังทะวงษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 11/2565 เพื่อพิจารณาการอนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ พร้อมพิจารณาการอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ และพิจารณาการอนุมัติ (ร่าง) คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนผู้สูงอายุ ประจำปีบัญชี 2566 โดยมี นางสาวอังคณา  ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวง พม. เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย นางตะติยา ไกรศรศรี ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meetings