พม. โดย กรม ผส. ร่วมอบรมหลักสูตรความสำคัญของสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับผู้บริหาร (EA for Executive)

พม. โดย กรม ผส. ร่วมอบรมหลักสูตรความสำคัญของสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับผู้บริหาร (EA for Executive)
วันที่ 23 ม.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 66 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ร่วมอบรมหลักสูตรความสำคัญของสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับผู้บริหาร (EA for Executive)

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วย นางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรความสำคัญของสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับผู้บริหาร (EA for Executive) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture หรือ EA) สำหรับกระทรวง พม. ซึ่งได้บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการ มีระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2565 - 6 ธันวาคม 2566 โดยในภาพรวมที่ พม. จะได้รับจากการศึกษาและจัดทำ EA ประกอบด้วย 1.รายงานสถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรมองค์กร ทั้ง 5 ด้าน และผลการประเมินความพร้อมในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร 2.ผลการศึกษาสถาปัตยกรรมองค์กรที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม พม. 3.มาตรฐานกลางการพัฒนาแอปพลิเคชันของ พม. 4.แผนการดำเนินการ (Roadmap) ที่ส่งผลต่อการบรรลุถึงสถานะอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร (Future State of Enterprise Architecture) 5.สถาปัตยกรรมองค์กรของ พม. และแนวทางการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance) โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วย นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวง พม. คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระทรวง พม. เข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าว