พม. โดย กรม ผส. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4

พม. โดย กรม ผส. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4
วันที่ 24 ม.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 288 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 706 มงกุฎทอง กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ ทั้ง 12 แห่ง สู่การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานทั้งในสถาบันและชุมชนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เป็นการแลกเปลี่ยนกระบวนการแรกรับผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม โดย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ในหัวข้อ “ออมแฮงบ้าน สร้างสุขหื้ออุ๊ย” โดยมี นางสาวอาภา  รัตนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ 12 แห่ง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meetings

คลังภาพ