พม. โดย กรม ผส. ประชุมคณะทำงานการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2566

พม. โดย กรม ผส. ประชุมคณะทำงานการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 24 ม.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 617 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ประชุมคณะทำงานการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 705 ทรัพย์เจริญสุข กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาทบทวนรายละเอียดแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตถ่ายโอน/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน ก.ก.ถ. ในประเด็นภารกิจการถ่ายโอนของกรมกิจการผู้สูงอายุ 4 ภารกิจ ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ศพอส.) 2. การสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 3. งานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) 4. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย โดยมี นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน รักษาราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ พร้อมด้วย ผู้อำนวยกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว