พม. โดย กรม ผส. ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2566

พม. โดย กรม ผส. ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 25 ม.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 88 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 705 ทรัพย์เจริญสุข ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมี ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว