พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม (Social Participation) ครั้งที่ 1/2566

พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม (Social Participation) ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 18 ก.ย. 2566 | ผู้เข้าชม 73 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม (Social Participation) ครั้งที่ 1/2566

 

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม (Social Participation) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาเรื่องแผนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการ การบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง การพัฒนาคนตลอกช่วงชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม (Social Participation) ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแนวทางการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมี นางสาวกนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องปะชุมโป๊ยเซียน 705 ทรัพย์เจริญสุข ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง พม.