โครงการ "การขยายผลการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ" ของสำนักวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โครงการ
วันที่ 30 เม.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 95 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคโดยงานพยาบาล นำหุ่นยนต์ Mobie Typc (Ninja rCare -171,Ninja rBot - 1171) ลำเลียงสิ่งของและพูดคุยกับผู้สูงอายุ ตามโครงการ "การขยายผลการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ" ของสำนักวิจัยแห่งชาติ (วช.) ลำเลียงอาหารว่างไปให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง อาคารโสมสวลี ชั้น 3 เพื่อป้องกันการสัมผัสในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)