คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยฯ ย้อนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเพิ่มช่องทางการจ่ายเงิน

คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยฯ ย้อนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเพิ่มช่องทางการจ่ายเงิน
วันที่ 24 ม.ค. 2567 | ผู้เข้าชม 2,832 ครั้ง | โดย กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ

คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ อนุมัติการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยฯ เฉพาะผู้ที่มีสิทธิแต่ยังไม่ได้รับเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเห็นชอบให้เพิ่มช่องทางการโอนเงิน จำนวน 3 ช่องทาง ดังนี้

1. บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ (ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567)

2. บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิแจ้งตามหนังสือให้ความยินยอม โอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่น

3. บัญชีเงินฝากธนาคารที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เป็นช่องทางเพิ่มเติม เฉพาะกรณีนี้เท่านั้น)

- วันที่โอนเงินครั้งสุดท้าย 6 กุมภาพันธ์ 2567

- วันเดือนปีเกิดของผู้มีสิทธิ เกิดก่อน 1 กันยายน 2506

- วันที่ยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายใน 26 มกราคม 2567

- วันที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน ภายใน 1 กุมภาพันธ์ 2567

วิธีการดำเนินการเพื่อรับเงิน

1. ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทย (วันเวลาตามตาราง) และผูกพร้อมเพย์ (ธนาคารอะไรก็ได้) กับเลขบัตรประชาชน (เงินจะโอนผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น) *ภายในวันที่ 26 มกราคม 2567 เท่านั้น

2. ผู้สูงอายุ (ป่วย/ติดเตียง/พิการ) สามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น ได้ทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th/) หรือขอรับและยื่นแบบฟอร์มได้ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด ทุกจังหวัด *ภายในวันที่ 25 มกราคม 2567 เท่านั้น

หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในตารางนะคะ