Older statistics

ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับประชากรสูงอายุ

ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับประชากรสูงอายุ
วันที่ 3 MAY 2017 | ผู้เข้าชม 11,475 ครั้ง

 

ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับประชากรสูงอายุ
 

สถิติผู้สูงอายุ 2553-2583

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ปรับปรุง ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2559

ดูข้อมูลสถิติด้านการศึกษา การมีงานทำ ความมั่นคง และสุขภาพ