Statistics on Older Persons

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2548

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2548
วันที่ 2 JUN 2016 | ผู้เข้าชม 8,788 ครั้ง

 

         รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2548 เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่นำเสนอข้อมูลวิชาการด้านผู้สูงอายุ ที่มีความเป็นปัจจุบัน ทั้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัย การสำรวจ และการคาดประมาณในทางสถิติ เพื่อเป็นการสะท้องสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ของผู้สูงอายุในมิติต่างๆ สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะ และการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการงานด้านผู้สูงอายุ