6. ด้านระเบียบ ข้อกฎหมาย ยุทธศาสตร์ และอื่นๆ (จำนวน 116 เรื่อง)