ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ กระเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผบแพรข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์

ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ กระเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผบแพรข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์

ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ กระเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผบแพรข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562 กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์ เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง