ข้อบังคับว่าด้วยจรรยา ข้อกำหนดจริยธรรม แนวปฏิบัติที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์