กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอเชิญบุคคล เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมแสดงความเห็นต่อเอกสารหลัก และร่างมติสมัชชาฯ ในระเบียบวาระการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติรองรับสังคมสูงวัย ปี 2566

กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอเชิญบุคคล เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  ร่วมแสดงความเห็นต่อเอกสารหลัก และร่างมติสมัชชาฯ ในระเบียบวาระการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติรองรับสังคมสูงวัย ปี 2566
วันที่ 16 มี.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 235 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)

 

สมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติรองรับสังคมสูงวัย ปี ๒๕๖๖ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “การบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ รองรับสังคมสูงวัย” มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการทำงานแบบบูรณาการทั้งในระดับนโยบาย ระดับพื้นที่ และระดับ ปฏิบัติการ ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ให้เกิดผลสำเร็จ และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม จึงก ำหนด ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๓ ประเด็น ประกอบด้วย

ระเบียบวาระที่ ๑ การบริหารจัดการแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย อย่างมีประสิทธิภาพ

ระเบียบวาระที่ ๒ การพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการบริการสังคม และสุขภาพเพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุไทย

ระเบียบวาระที่ ๓ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการรองรับสังคมสูงวัย

การนำเสนอระเบียบวาระ ๓ ประเด็นดังกล่าว เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุและ การรองรับสังคมสูงวัย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อน าไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติ นโยบายระดับพื้นที่ และนโยบายระดับปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งของ ผู้สูงอายุ และคนทุกวัย

 

กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอเชิญบุคคล เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมแสดงความเห็นต่อเอกสารหลัก และร่างมติสมัชชาฯ ในระเบียบวาระการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ รองรับสังคมสูงวัย ปี 2566 

ทั้งนี้ ขอความกรุณา ร่วมแสดงความเห็นผ่าน Google forms หรือส่งเป็นไฟล์ Word ให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2566

ร่วมแสดงความเห็นได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpVkTAyLJRnObz7eGS1mKxE-XD1WsncLsJWsc4bftSrNXQMg/viewform