รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และรายงานการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี พ.ศ. 2566

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์