การประเมินตนเองเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์