สถิติผู้สูงอายุ

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2557 (Thai & Eng Version)

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2557 (Thai & Eng Version)
วันที่ 16 ส.ค. 2559 | ผู้เข้าชม 28,526 ครั้ง

คำนิยามของ “ผู้สูงอายุ”

ปัจจุบัน องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ยังไม่มีนิยามที่แน่นอนว่าอายุเท่าไรจึงจะเรียกว่าเป็น “ผู้สูงอายุ” (Older/Elderly person) แต่องค์การ สหประชาชาติใช้อายุ 60 ปีขึ้นไปในการนำ เสนอสถิติ ข้อมูลและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ใช้อายุ 65 ปีขึ้นไปเป็น เกณฑ์ในการเรียก “ผู้สูงอายุ”
สำหรับประเทศไทย กำหนดนิยาม “ผู้สูงอายุ” ไว้ใน พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 3 “ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุ เกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย

Definition of “The Elderly”

At present, the United Nations (UN) still does not have a fixed age cut-off to classify a person as “the elderly”. However, as a practical measure, the UN uses 60 years as the starting point when presenting statistical data for the elderly.
Most of the countries in the developed world use 65 years as the cut-off point for “the elderly.” World Health Organization, 2001
In Thailand, “the elderly” is defined in the 2003 Elderly Act, Article 3, as a Thai citizen ages 60 years or more.