สถิติผู้สูงอายุ

อัตราส่วนการเป็นภาระวัยสูงอายุ และ อ้ตราส่วนการเป็นภาระ ของ ประชากรไทย ปี พ.ศ.2565 ระดับ จังหวัด เขต/อำเภอ ตำบลรวบรวมจากข้อมูลของกรมการปกครอง

ผู้เข้าชม 1,091 ครั้ง