สถิติผู้สูงอายุ

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2552

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2552
วันที่ 2 มิ.ย. 2559 | ผู้เข้าชม 6,808 ครั้ง

 

          ข้อมูลสถานการณ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุไทยบางข้อมูลในชั่วระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านไปยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ดังนั้นเค้าโครงของรายงานจึงเปลี่ยนแปลงไม่มาก